Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 27/11/2017 20:05:10

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lương Văn Săng

BT Đảng ủy

0968140977

2

Hà Văn Nguyệt

CT UBND

0915457678

3

Hà Văn Nam

Phó BT ĐU

01679574195

4

Hà Văn Hứa

PCT HĐND

01679574196

5

Vi Văn Điệp

Phó CT UBND

01679574197

6

Hà Văn Thầm

Chủ tịch MTTQ

01679574198

7

Hà Văn Mầu

CB VP

01629247660

8

Hà Văn Khương

CB VP

0973667032

9

Phạm Thu Nhàn

CB VP

0963795238

10

Hà Văn Minh

CB Văn hóa

0969723383

11

Lương Thị Tăng

CB CSXH

0973118901

12

Hồ Quỳnh Trang

CB NL

0972654955

13

Lê Ngọc Tài

CB Địa chính

0973055327

14

Vi Văn Cảnh

CB Tư pháp

01634489469

15

Vi Văn Duẩn

CB TCKH

0978938800

16

Trịnh Văn Tài

CB TCKH

0966678101

17

Vi Văn Hoài

CHTQS

0943042471

18

Vi Văn Kế

Trưởng Công an xã

0916950156

19

Vi Đình Thơ

CT Hội ND

0943269781

20

Lương Thị Dừa

CT Hội PN

01668048176

21

Lò Văn Cảnh

CT Hội CCB

01656812183

22

Lữ Văn Quyền

BT Đoàn xã

0965695685

Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 27/11/2017 20:05:10 (GMT+7)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lương Văn Săng

BT Đảng ủy

0968140977

2

Hà Văn Nguyệt

CT UBND

0915457678

3

Hà Văn Nam

Phó BT ĐU

01679574195

4

Hà Văn Hứa

PCT HĐND

01679574196

5

Vi Văn Điệp

Phó CT UBND

01679574197

6

Hà Văn Thầm

Chủ tịch MTTQ

01679574198

7

Hà Văn Mầu

CB VP

01629247660

8

Hà Văn Khương

CB VP

0973667032

9

Phạm Thu Nhàn

CB VP

0963795238

10

Hà Văn Minh

CB Văn hóa

0969723383

11

Lương Thị Tăng

CB CSXH

0973118901

12

Hồ Quỳnh Trang

CB NL

0972654955

13

Lê Ngọc Tài

CB Địa chính

0973055327

14

Vi Văn Cảnh

CB Tư pháp

01634489469

15

Vi Văn Duẩn

CB TCKH

0978938800

16

Trịnh Văn Tài

CB TCKH

0966678101

17

Vi Văn Hoài

CHTQS

0943042471

18

Vi Văn Kế

Trưởng Công an xã

0916950156

19

Vi Đình Thơ

CT Hội ND

0943269781

20

Lương Thị Dừa

CT Hội PN

01668048176

21

Lò Văn Cảnh

CT Hội CCB

01656812183

22

Lữ Văn Quyền

BT Đoàn xã

0965695685